Obchodní podmínky

Všeobecné nájemní podmínky AMILO Car a.s.

Tyto VNP jsou platné od 1.4.2017

Článek 1 Předmět smlouvy, obecná ustanovení
1.1 Společnost AMILO Car a.s., sídlem: Přímá 526, Prštné, 760 01 Zlín, IČ: 28278801, DIČ: CZ 28278801, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5576 (dále jen „pronajímatel" nebo jen „AMILO") poskytuje svým zákazníkům - nájemcům pronájem osobních automobilů či jiných vozidel (dále jen „předmět nájmu" nebo jen „PN"), a to za úplatu za účelem jeho dočasného užívaní za dále dohodnutých podmínek. Nájemce není provozovatelem PN ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.

1.2 Předmětem nájemní smlouvy je zejména právo nájemce PN po dobu trvání smlouvy užívat a povinnost platit AMILO sjednané nájemné a jiné platby.

1.3 AMILO není odpovědný za vhodnost a způsobilost PN k nájemcem zamýšlenému provozu, za technickou způsobilost PN, kvalitativní parametry a soulad s českými a mezinárodními technickými normami a obecně závaznými právními předpisy; za toto je v plném rozsahu odpovědný nájemce. AMILO neodpovídá za vlastnosti PN a za jeho jakékoli věcné a/nebo právní vady.

1.4 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí nájemní smlouvou uzavřenou dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, která se skládá z formuláře smlouvy (dále jen „formulář smlouvy"), těchto Všeobecných nájemní podmínek (dále jen „VNP"), jakož i ostatních součástí (vše jen „smlouva"). Smluvní strany se dohodly, že na práva a povinnosti z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1746 odst. 1 a §§ 2201 až 2357 občanského zákoníku.

Článek 2 Doba nájmu
2.1 Doba nájmu a začátek doby nájmu jsou uvedeny ve formuláři smlouvy. Doba nájmu začíná dnem, kdy nájemce v souladu se smlouvou převzal PN (dále také jen „převzetí PN"). Tento den musí být uveden v předávacím protokolu. Nezanikne-li smlouva předčasně v souladu s těmito VNP či formulářem smlouvy, končí doba nájmu uplynutím délky nájmu.

2.2 Nepřevezme-li nájemce v důsledku porušení svých povinností dle této smlouvy PN v souladu se smlouvou nebo ve lhůtě případně stanovené pronajímatelem, je AMILO oprávněn smlouvu s okamžitou účinností vypovědět a nájemce je povinen zaplatit AMILO smluvní pokutu ve výši 5% z pořizovací ceny PN. Nárok AMILO na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen.

Článek 3 Převzetí PN, uvedení PN do provozu, technický průkaz
3.1 PN si nájemce vyzvedne v místě a době, na kterém se s AMILO dohodne. Není-li tato dohoda, tak v místě a době, které AMILO určí. PN bude nájemci předán bez zbytečného odkladu po oznámení dodavatele, že PN je připraven k převzetí. AMILO tak negarantuje termín dodání či předání PN nájemci, ani začátek doby nájmu. AMILO neodpovídá za škody, které nájemci mohou vzniknout z důvodu nedodržení dodací lhůty PN dodavatelem. Podpisem formuláře smlouvy zplnomocňuje AMILO nájemce k převzetí PN od svého obchodního partnera či dodavatele. Nájemce je povinen dostavit se na výzvu AMILO či jeho dodavatele k převzetí PN na místo a v době určené v této výzvě, dále je povinen převzít PN ve stavu odpovídajícím specifikaci (v těchto VNP jen „bezvadný PN"), provést podrobnou prohlídku celého PN včetně příslušenství jakož i provést zkušební jízdu s PN. Nájemce je dále povinen provést kontrolu souladu výrobních čísel a ostatních identifikačních údajů PN s údaji uvedenými ve všech příslušných dokumentech – zejména ve formuláři smlouvy, předávacím protokolu a technickém průkazu k PN (dále jen „technický průkaz").

3.2 O převzetí PN musí být sepsán předávací protokol. Tento předávací protokol podepíše nájemce i AMILO (případně za něho dodavatel) (v těchto VNP vše jen „předávací protokol"). Nájemce je povinen do tří pracovních dnů ode dne převzetí PN doručit pronajímateli, a to i prostřednictvím dodavatele, předávací protokol.

3.3 V případě, že PN nepředává pronajímatel či jeho zaměstnanec, tak je nájemce povinen odmítnout převzetí PN, který neodpovídá specifikaci, nebo který by vykazoval podstatné zjevné vady a nedostatky, které by bránili užívání PN nebo které jsou neodstranitelné, nebo který by nebyl předán s úplným příslušenstvím a úplnými doklady vztahujícími se k PN (dále také jen „vadný PN"). V opačném případě je nájemce povinen nikoliv vadný PN převzít a případné jiné vady zaznamenat do předávacího protokolu, jinak se má za to, že PN je převzat bez vad. Úplným příslušenstvím a úplnými doklady vztahujícími se k PN se rozumí zejména technický průkaz, servisní knížka, návod k obsluze, všechny klíče a ovládací prvky od PN, tabulka registrační značky silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (dále jen „tabulka registrační značky") popř. tabulka zvláštní registrační značky, zařízení proti odcizení PN stanovené ve smlouvě o havarijním pojištění a veškeré další příslušenství k PN uvedené ve specifikaci a/nebo v dokladech k PN. V případě, že nájemce odmítne převzít PN, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit AMILO a doložit tuto skutečnost protokolem o odmítnutí převzetí vadného PN, který vyhotovil s AMILO či dodavatelem a ve kterém budou uvedeny vytčené vady vadného PN. Protokol o odmítnutí převzetí vadného PN musí být podepsán nájemcem a AMILO či dodavatelem. Nájemce je povinen v takovémto případě uplatnit vůči dodavateli veškeré nároky plynoucí z dodání vadného PN vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

3.4 AMILO neodpovídá za prodlení dodavatele s dodáním PN. V případě, že dodavatel AMILO nedodá PN pronajímateli do 6 měsíců od podpisu nájemní smlouvy s nájemce, je AMILO oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.5 Nájemce rovněž nesmí převzít PN, který není pojištěn v souladu s touto smlouvou; v případě porušení této povinnosti odpovídá nájemce za veškeré škody, které tímto pronajímateli, dodavateli a/nebo třetím osobám vzniknou. Nároky AMILO na zaplacení smluvní pokuty nejsou tímto dotčeny.

3.6 Nájemce je dále povinen nejpozději v den převzetí PN převzít od AMILO či dodavatele jeho servisní a záruční podmínky a s těmito servisními a záručními podmínkami, jakož i se sítí autorizovaných servisů výrobce PN, se neprodleně pečlivě seznámit. Podpisem těchto VPN nájemce potvrzuje převzetí servisních a záručních podmínek a zavazuje se jimi řídit.

3.7 Bude-li technický průkaz vydán nájemci, je nájemce povinen tento na své náklady řádně opatrovat. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, znehodnocení, či zničení technického průkazu, je nájemce povinen na své náklady obstarat vystavení duplikátu. Nájemce se zavazuje, že s technickým průkazem nebude žádným způsobem nakládat. Nájemce je povinen neprodleně na požádání AMILO předložit AMILO nebo jím pověřené osobě technický průkaz ke kontrole nebo ho vrátit, jinak nese nájemce náklady na jeho zpětné získání pronajímatelem.

Článek 4 Nájemné
4.1 Výši nájemného stanoví formulář smlouvy. Případnou splátku nájemného hrazenou předem (nultou či akontační), kauci a první řádnou splátku je klient povinen uhradit před převzetím PN (začátkem doby nájmu). Každá další měsíční splátka je splatná vždy každý první den následujícího kalendářního měsíce, není-li v daňovém dokladu stanoveno jinak.

4.2 Při převzetí PN nájemcem AMILO vystaví splátkový kalendář či jiný daňový doklad a to v případě konstantní výše splátek, jinak AMILO vystavuje periodicky se opakující faktury nebo jiný daňový doklad či doklady, které jsou splatné do 5 dnů od vystavení faktury či jiného dokladu, není-li výslovně stanoveno jinak. Do doby obdržení příslušného daňového dokladu je nájemce povinen platit veškeré sjednané splátky ve výši a v termínech dle údajů uvedených ve smlouvě. Veškeré pohledávky společnosti vůči klientovi jsou splatné do 5 dnů od vystavení faktury, není-li výslovně stanoveno jinak.

4.3 Nájemce je povinen platit sjednané nájemné a další závazky i v době, kdy předmětné vozidlo z jakýchkoliv důvodů nemůže užívat, a to i tehdy, není-li PN v provozuschopném stavu, má vady, v případě poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo předčasného opotřebení PN, i když na tom nájemce nenese vinu. Nájemce může žádat AMILO (nejedná se o nárok) o ukončení povinnosti platit své závazky až ve chvíli, kdy pojišťovna konstatovala totální škodu PN, popř. při odcizení, až když policie konstatovala odcizení, ukončila či přerušila (odložila) pátrání po odcizeném PN, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Výlučně nájemce nese po dobu nájmu nebezpečí všech škod na PN, jakož i všech škod, které nájemci nebo třetím osobám vzniknou po celou dobu nájmu v důsledku užívání PN nájemcem, a to zejména v souvislosti s jeho vadami. AMILO není povinen poskytnout nájemci náhradní či jiný předmět nájmu. Nájemce souhlasí s tím, že nemožnost užívání PN není zmařením účelu smlouvy, nemožností plnění a plnění jeho závazků ze smlouvy není plněním bez právního důvodu nebo plněním v rozporu s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku. Nájemce proto není oprávněn vůči pronajímateli uplatňovat jakékoliv nároky související s výše uvedeným, zejména nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s odstraněním vad PN, popřípadě vzniklou v souvislosti s odstavením PN z provozu.

4.4 AMILO je oprávněn jednostranně změnit odpovídajícím způsobem výši nájemného mj. v následujících případech:
a) při jakémkoliv navýšení nebo snížení pojistného vzniklém v době trvání smlouvy;
b) v případě změny doby nájmu sjednané ve smlouvě.
c) v případě, kdy rozdíl mezi předpokládaným a skutečným počtem kilometrů ročně přesáhne min. hodnotu 10% z hodnoty ročního počtu km uvedeného ve smlouvě;
d) v případě zákonné změny výše daní nebo poplatků (např. daně silniční, daně z přidané hodnoty, dálniční známky, atd.).

4.5 Smluvní strany se dohodly, že výše nájemních splátek se automaticky mění (tedy bez dodatečné dohody smluvních stran), pokud po uzavření této smlouvy dojde k takovým změnám právních předpisů či ostatních okolností a skutečností, které by se dotkly vztahů touto smlouvou upravených a/nebo které mají vliv na kalkulaci nájemních splátek, např. změny stávajících daní či poplatků (např. změna výše sazby DPH), zavedení nových daní či poplatků, zavedení měny EURO. V takovém případě se výše nájemních splátek změní o takovou částku, která bude odpovídat příslušné změně právních předpisů.

Článek 5 Ostatní poplatky a kauce
5.1 Nájemce se zavazuje uhradit AMILO poplatky za překročení limitu najetých kilometrů PN v sjednané době ve výši stanovené smlouvou, jinak ve výši 8,- Kč za každý kilometr při překročení či nedosažení limitu najetých kilometrů.

5.2 Nad rámec standardních služeb se pronajímatel s nájemcem může domluvit na zajištění nadstandardních dále uvedených volitelných služeb poskytovaných pronajímatelem či jeho partnery: a) zajištění pneuservisu k PN a 2) servisní údržby a opravy PN v případě dlouhodobých pronájmů (dále jen „volitelné služby"). Jsou-li volitelné služby sjednány a není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jsou náklady na volitelné služby součástí nájemného v rozsahu, na kterém se strany písemně dohodly. Podmínky volitelných služeb je nutno individuálně sjednat, a to zejména jaké činnosti a limity jsou zahrnuty v poskytovaných službách a které nikoliv. Nájemce standardně postupuje tak, že u pronajímatele poptá některou z volitelných služeb a pronajímatel následně dle sjednaných podmínek vytvoří objednávku těchto služeb pro nájemce u svých partnerů, kteří volitelné služby pro nájemce poskytnou. Nejsou-li podmínky sjednány, řídí se nájemce pokyny pronajímatele.

5.3 Nájemce je povinen složit kauci k zajištění plnění svých povinností dle této smlouvy (v těchto VNP jen „kauce"). Výše kauce je stanovena ve formuláři smlouvy a je splatná nejpozději v okamžiku převzetí PN nájemcem. Ocitne-li se však nájemce v průběhu doby nájmu v prodlení s jakoukoliv platbou dle smlouvy, je povinen na základě písemné výzvy AMILO rovněž složit kauci ve lhůtě pěti pracovních dnů, a to ve výši součtu nejméně dvou posledních konečných nájemních splátek. Kauce nebude po dobu nájmu úročena. AMILO má právo použít kauci či její část na úhradu jakýchkoliv pohledávek vůči nájemci (vše dále jen „započitatelný dluh"). V případě, že nájemce nesplnil jakýkoli svůj započitatelný dluh, který mu vznikl na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené s AMILO , a to jak před uzavřením této smlouvy, tak i v době trvání této smlouvy (v těchto VNP vše dále jen „jiná smlouva"), má AMILO rovněž právo uspokojit z kauce takovouto svoji pohledávku z jiné smlouvy. Pohledávka nájemce na vrácení kauce či její části vzniká teprve po zániku smlouvy a vypořádání pohledávek AMILO vůči nájemci. Pohledávka nájemce na vrácení kauce či její části však nevzniká, jestliže již tato pohledávka nájemce byla, popř. bude pronajímatelem v souladu s tímto článkem započtena oproti pohledávce AMILO z této a/nebo jiné smlouvy.

5.4 Nájemce nese veškeré náklady přímo či nepřímo související s PN (např. sankce správní orgánů za porušení pravidel silničního provozu, atd.). V případě, že AMILO uhradil některé náklady spojené s PN za nájemce z důvodu, že tento porušil některou ze svých povinností dle této smlouvy či právních předpisů, je nájemce povinen takovéto náklady uhradit AMILO samostatně vedle ostatních plateb vyplývajících z této smlouvy. V případě, že bude v souvislosti s užíváním PN nájemcem ze strany státních orgánů uložena AMILO pokuta či jiná sankce, je AMILO oprávněn částku odpovídající této sankci přeúčtovat nájemci společně s náklady na přeúčtování ve výši 500,- Kč za každý případ. Nájemce je povinen tuto částku uhradit. Nájemce je povinen na výzvu AMILO sdělit AMILO osobu řidiče, která vozidlo řídila v době spáchání přestupku či trestného činu tak, aby AMILO mohl tuto osobu sdělit orgánu projednávajícímu přestupek či trestný čin.

5.5 Nájemce je povinen uhradit AMILO veškeré náklady spojené s případným vymáháním jakékoliv platby dle smlouvy, s níž je nájemce v prodlení, včetně všech nákladů spojených s vymáháním, vyhledáním a odebráním PN nájemci nebo třetí osobě, přepravou PN do sídla pronajímatele, nákladů na právní a zprostředkovatelskou pomoc, příp. dalších nákladů vzniklých AMILO v důsledku porušení jakékoli povinnosti dle této smlouvy nájemcem.

Článek 6 Placení a prodlení s placením
6.1 Nájemce je povinen platit veškeré platby dle smlouvy bezhotovostní formou; platit v hotovosti lze pouze po předchozím souhlasu pronajímatele. Veškeré platby v souladu s touto smlouvou se považují za zaplacené teprve dnem připsání na účet AMILO způsobem uvedeným v článku 6.2, nebo v případě předchozího souhlasu AMILO dnem jejich úhrady v hotovosti do pokladny AMILO v jeho sídle.

6.2 Nájemce je povinen každou platbu dle této smlouvy vždy řádně označit variabilním symbolem, který je uveden na příslušném dokladu vystaveném pronajímatelem. Platba, která nebude takto označena, není považována za řádně uhrazenou dle této smlouvy, a to až do doby, kdy dojde na základě dodatečného písemného upřesnění nájemcem k takovémuto řádnému označení. Za účelem řádné a včasné úhrady plateb se nájemce zavazuje zřídit trvalý platební příkaz nebo ve prospěch AMILO bankovní inkaso, bude-li o to pronajímatelem požádán.

6.3 Je-li nájemce v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy, bude každá došlá platba započtena automaticky vždy nejdříve na příslušenství dle volby AMILO a následně na jistinu. AMILO je rovněž dle své úvahy oprávněn použít jakoukoli platbu nájemce dle této smlouvy na úhradu dluhů nájemce vůči AMILO vyplývajících z jakékoli jiné smlouvy.

6.4. Jestliže se nájemce ocitne v prodlení s jakoukoli platbou dle této smlouvy, je povinen zaplatit AMILO smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do doby jejího úplného zaplacení. V případě prodlení nájemce s jakoukoli platbou dle této smlouvy je AMILO dále oprávněn požadovat z dlužné částky zákonné úroky z prodlení. AMILO může smluvní pokutu a zákonné úroky z prodlení uplatnit a vymáhat i po uplynutí doby nájmu. Nárok AMILO na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

6.5. Kurzové rozdíly vzniklé při odvodu DPH z důvodu odchylky směnného kurzu ke dni splatnosti každé platby nájemce od původního nájemního kurzu je nájemce povinen uhradit AMILO na základě jeho výzvy a po vyúčtování kurzových rozdílů, které vyhotoví AMILO.

Článek 7 Vlastnictví a užívání PN, nároky třetích osob
7.1 Vlastníkem PN je AMILO. Nájemce nesmí PN zcizit, přenechat do podnájmu, držby nebo užívání třetí osobě nebo zatížit PN jakýmikoliv právy ve prospěch třetích osob. Jakékoli nároky třetích osob uplatněné vůči PN je nájemce povinen ihned písemně oznámit AMILO. Nájemce nese veškeré náklady na opatření nutná k odvrácení nároků třetích osob.

Článek 8 Další práva a povinnosti nájemce vůči PN a vůči AMILO
8.1 Nájemce užívá PN výlučně na vlastní nebezpečí, nese veškeré náklady a odpovídá za splnění veškerých povinností spojených s užíváním PN, zejména za úhradu pohonných hmot, provozních kapalin, všech administrativních, správních a jiných poplatků, nákladů na opravy nad rámec záruky PN, mýtného, jakékoliv sankce udělené v důsledku spáchání dopravního přestupku, atp. Nájemce nese náklady na pravidelné prohlídky, seřizování a běžnou údržbu PN v případě, že tyto náklady nebudou uhrazeny výrobcem či servisním místem z titulu záruky na PN (např. z důvodu špatného užívání PN nájemcem či poškození částí PN, které zapříčiní ztrátu nároků ze záruky). Pravidelné prohlídky, seřizování, běžná údržba a veškeré opravy jsou považovány za běžnou údržbu dle zákona o DPH.

8.2 AMILO tímto zplnomocňuje nájemce k uplatnění všech nároků ze záruky za jakost PN a nároky z vad PN vůči dodavateli (vyjma možnosti odstoupit od kupní či jiné obdobné smlouvy). Naopak právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené mezi AMILO a dodavatelem na PN, dále právo uplatnit nároky z veškerých pojistných smluv v případě pojistných, popř. škodných událostí, právo na jednání s pojišťovnou, právo na výpověď či odstoupení od veškerých pojistných smluv a právo na odstoupení od servisní smlouvy uzavřené mezi AMILO a poskytovatelem servisních služeb náleží výlučně AMILO a nájemce k tomu není bez speciální, samostatné a písemné plné moci zmocněn. Nájemce je povinen veškerá jednání prováděná jménem AMILO předem AMILO písemně oznámit a vyčkat písemného odsouhlasení těchto jednání pronajímatelem. Náklady vzniklé při uplatňování výše uvedených práv (např. náklady soudního nebo rozhodčího řízení, náklady právního zastoupení, náklady vyhotovení znaleckých posudků apod.) nese nájemce. Nájemce odpovídá za veškeré škody, které vzniknou AMILO nebo třetím osobám v důsledku toho, že nájemce včas a řádně neuplatnil u příslušných subjektů předmětná práva a povinnosti, ke kterým je zplnomocněn. Nájemce toto zmocnění podpisem smlouvy přijímá a zavazuje se, že bude nároky z odpovědnosti za vady PN po dobu trvání smlouvy náležitě uplatňovat. Při nesplnění této povinnosti je nájemce povinen zaplatit AMILO smluvní pokutu ve výši deset procent (10 %) z pořizovací ceny PN.

8.3 Nájemce je povinen provozovat a udržovat PN dle provozních a servisních předpisů výrobce, a to v technicky bezvadném stavu. Nájemce je povinen pečovat o PN tak, aby na něm nevznikla škoda a je povinen PN užívat pouze na schválených pozemních komunikacích a v rozsahu daném charakterem PN, v souladu s příslušnými předpisy a doporučeními výrobce / dodavatele nebo dokumenty AMILO. Jedná se zejména o dodržování technických a servisních podmínek, návodů k obsluze, příslušných norem a obecně závazných právních předpisů platných pro provoz PN. Všechny prohlídky, servisy a opravy PN je nájemce povinen zajistit samostatně pouze u autorizovaných středisek příslušné značky. Nájemce je tak povinen PN na svůj náklad udržovat v technicky bezvadném stavu a všemi dostupnými prostředky bránit jeho odcizení, ztrátě, zničení či nadměrnému opotřebení. Nájemce je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, v zimním období využívat zimní pneu, nesmí řídit pod vlivem alkoholu či omamných látek či jinak porušit pravidla silničního provozu nebo užívat vozidlo mimo země, pro které se vztahuje pojištění zajištění pronajímatelem. Nájemce je povinen užívat PN v souladu se všemi příslušnými právními předpisy České republiky a v případě jeho užívání v zahraničí i s příslušnými zahraničními předpisy. Je-li nájemce právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, smí umožnit použití a užívání PN svým zaměstnancům pouze v souvislosti s předmětem svého podnikání a je-li nájemce fyzická osoba, která není podnikatelem, je oprávněn umožnit použití a užívání PN pouze osobám blízkým ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž nájemce pronajímateli vždy předem sdělí jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo takového zaměstnance či blízké osoby a požádá ho o souhlas. Nájemce je v každém případě povinen zajistit, aby PN použila vždy pouze taková osoba, která splňuje veškeré podmínky dle této smlouvy, veškeré podmínky stanovené příslušnými právními předpisy jakož i podmínky vyžadované smlouvou o pojištění odpovědnosti a smlouvou o havarijním pojištění. Nájemce vždy odpovídá za veškeré škody jakékoliv třetí osoby užívající PN. Vznikne-li v souvislosti s provozem PN třetí osobě škoda, je nájemce povinen nahradit pronajímateli veškerou škodu, která mu tím vznikla. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku smlouvy nese nájemce odpovědnost za vzniklé škody a nadto je povinen uhradit AMILO smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ, která je rovněž oprávněna smlouvu s okamžitou účinností vypovědět.

8.4 Nájemce je povinen dodržovat lhůty a obsah předepsaných pravidelných servisních prohlídek a úkonů, stanovených výrobcem v závislosti na časovém nebo kilometrickém průběhu a zajistit jejich provedení výhradně autorizovaným servisem výrobce. K provedení servisních úkonů, oprav, k běžné údržbě, ale i k vlastnímu provozu nesmí být použity díly, příslušenství, hmoty, postupy, atp. neschválené nebo nedoporučené výrobcem PN. Nájemce je povinen udržovat PN ve stavu odpovídajícím jeho opotřebení a neprodleně zajistit odstranění veškerých škod vzniklých na PN. Pokud náklady na opravu, odstranění vady či servisní prohlídku nebudou akceptovány výrobcem či prodejcem vozidla v rámci záruky či přesáhnou výši pojistného plnění, tak tento rozdíl uhradí nájemce. Nájemce je povinen zajistit pravidelné servisní prohlídky dané výrobcem včetně záznamů do servisní knížky nebo jiného obdobného dokumentu (dále jen servisní knížka) včetně jeho kontroly ze strany AMILO. Nájemce je povinen provést i před vrácením vozidla servisní prohlídku, pokud vozidlo indikuje provedení servisní prohlídky ve lhůtě do 3500 km, jinak není vozidlo vráceno řádně.

8.5 Nájemce je oprávněn použít a užívat PN pro účely výcviku řidičů (autoškoly), jako taxi, k jiné smluvní přepravě osob, pro přepravu peněz, cenin, klenotů, drahých kovů nebo věcí z drahých kovů, starožitností, věcí umělecké nebo historické ceny a jiných obdobných věcí nebo cenností, ke sportovním účelům, nebo jej i jednotlivě půjčit, pouze po předchozím písemném souhlasu AMILO pro každý jednotlivý případ. V případě porušení tohoto ujednání je nájemce povinen uhradit AMILO smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, aniž by byl dotčen nárok na náhradu škody a AMILO je oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.6 Nájemce je oprávněn použít PN mimo území České republiky, pouze dočasně a pokud uvažované místo provozu neleží ve válečném pásmu a havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti PN v té které uvažované zemi poskytuje stejný rozsah pojistného krytí, jako kdyby k pojistné události, popř. škodné události došlo na území České republiky. Užívat, nebo umístit PN mimo území ČR po dobu delší než čtyři (4) týdny lze jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu AMILO změnit rizikovou skupinu svého podnikání dle smlouvy o pojištění odpovědnosti, která souvisí s PN.

8.7 Dojde-li u nájemce k jakékoliv změně údajů uvedených ve smlouvě, jakož i k jakékoli jiné změně údajů týkajících se jeho osoby včetně údajů zapsaných v obchodním, živnostenském či jiném rejstříku (např. změna sídla, statutárních či kontrolních orgánů či v obsazení vrcholných funkcí ve vedení, změny právní formy, adresy, bankovního spojení, změna ve vlastnické struktuře nájemce větší než 10 % v průběhu dvanácti (12) po sobě následujících měsíců, změna ve statutárních listinách, v oprávnění podnikat či o jiné obdobné změně, záměr změnit centrum hlavního zájmu nebo jiné změny, které by mohly vést nebo vedou k zákonnému přechodu práv a povinností ze smlouvy na jiný subjekt, ale také eventuálně o změně umístění PN mimo sídlo/bydliště nájemce, atd.), je nájemce povinen pronajímateli písemně oznámit jakoukoliv změnu těchto skutečností do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy jakákoli takováto změna nastala; tato povinnost se vztahuje i na změny korespondenční adresy, elektronické adresy, kontaktních osob a telefonních či faxových čísel nájemce (dále jen „oznamovací povinnost"). Oznamovací povinnost je splněna vždy až doručením informace o změně pronajímateli. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá nájemce za veškeré škody, které AMILO vznikly v důsledku nesplnění této povinnosti.

8.8 Nájemce je povinen na výzvu kdykoliv, a to i opakovaně, umožnit AMILO kontrolní prohlídku stavu a způsobu užívání PN. Nebude-li dohodnuto jinak, budou tyto prohlídky uskutečňovány v sídle AMILO do tří kalendářních dnů od doručení výzvy AMILO nájemci. Veškeré náklady spojené s přepravou PN do sídla AMILO nese nájemce. Nájemce souhlasí se vstupem pověřené osoby pronajímatelem na místa, kde je PN umístěn, a to za účelem jeho kontroly nebo i jeho odebrání v průběhu nebo při ukončení smlouvy.

8.9 Nájemce je povinen na základě písemné žádosti AMILO označit PN obchodní firmou popř. jakýmkoli jiným označením AMILO způsobem, který určí AMILO, a to do tří pracovních dnů ode dne doručení této žádosti AMILO nájemci.

8.10 Nájemce je na žádost AMILO povinen poskytnout AMILO každé daňové přiznání, jakož i každou řádnou, mezitímní či mimořádnou účetní závěrku (pokud byla účetní závěrka ověřována auditorem, tak i zprávu auditora), vyhotovené po dobu trvání této smlouvy. Pokud nájemce není nebo nebude povinen některé vyjmenované dokumenty vyhotovovat, je povinen poskytnout AMILO jinou dokumentaci, která umožní AMILO ověřit hospodářskou situaci nájemce. Na žádost AMILO je nájemce povinen dodat AMILO i průběžné hospodářské výsledky. AMILO je oprávněn požadovat předložení dokladů, dokumentů a informací také za účelem ověření identifikace nájemce či osob zastupujících nájemce, popř. členů orgánů nájemce a pořizovat si jejich kopie. Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli na jeho žádost nahlédnout do svých účetních a obchodních knih, popř. na vyžádání pravidelně zasílat podklady (právní, účetní a daňové povahy) podle specifikace pronajímatele za účelem přezkoumání hospodářských poměrů.

8.11 Podpisem smlouvy přistupuje nájemce dle § 1892 občanského zákoníku ke všem dluhům společností, které jsou personálně a/nebo majetkově propojeny s nájemcem a/nebo se statutárním orgánem nájemce (dále jen „propojené společnosti"), vzniklých z jakýchkoli smluv uzavřených mezi propojenými společnostmi a AMILO . Nájemce se tedy stává dlužníkem dluhů uvedených v předchozí větě vedle propojených společností a nájemce a propojené společnosti jsou vůči AMILO zavázány společně a nerozdílně.

8.12 Podléhá-li dle příslušného právního předpisu užití pozemní komunikace zpoplatnění formu mýta (v těchto VNP jen „mýtné"), je nájemce povinen zaevidovat PN vlastním jménem do příslušného mýtného systému, hradit mýtné a plnit veškeré povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Nájemce je dále povinen do pěti pracovních dnů od převzetí PN splnění evidenční povinnosti pronajímateli, stejně jako na základě výzvy AMILO prokázat, že plní veškeré podmínky uvedené v předchozí větě.
Článek 9 Pojištění, náhrada škody, zabezpečení PN

9.1 Dohoda stran o tom, zdali AMILO poskytuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo havarijní pojištění pro případ poškození nebo zničení PN v důsledku havárie, v důsledku živelné události a v důsledku vandalismu a pro případ odcizení PN nebo jeho části nebo smlouvu o doplňkových pojištění nebo smlouvu o jiných pojištění, je obsažena ve formuláři smlouvy (dále jen jako „sjednaná pojištění" nebo „sjednané pojistné smlouvy"). Sjednaná pojištění jsou součástí platby nájemného. Nájemce je povinen dodržovat a plnit veškeré povinnosti vyplývající ze sjednaných pojistných smluv včetně všech jejich součástí a příloh, při převzetí PN převzít od dodavatele nebo od AMILO v jeho sídle zelenou kartu, všeobecné pojistné podmínky pojistitele a případně další dokumenty, pokud tyto dokumenty tvoří součást sjednaných pojistných smluv. Nájemce je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z dokumentů dle předchozí věty. Nájemce není oprávněn změnit nebo ukončit jakoukoli sjednanou pojistnou smlouvu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce bere na vědomí, že sjednaná pojištění končí nejpozději uplynutím doby nájmu, která je uvedena ve formuláři smlouvy. Nájemce je povinen vždy používat zařízení proti odcizení PN stanovené ve smlouvě o havarijním pojištění. Nájemce nesmí užít vozidlo v zemích či místech, kde není platné pojištění sjednané pronajímatelem. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen uhradit AMILO veškerou vzniklou škodu a nad to smluvní pokutu ve výši 25% pořizovací ceny PN.

9.2 Odmítne-li pojistitel při pojistné události, popř. škodné události vyplatit úplně nebo částečně pojistné plnění popř. sníží pojistné plnění z některého sjednaného pojištění z jakéhokoliv důvodu, je nájemce povinen nahradit AMILO neprodleně vzniklou škodu. V případě pojistné události je nájemce vždy povinen nést náklady na opravu PN, které nebudou uhrazeny z pojistného plnění (např. náklady odpovídající sjednané spoluúčasti). V případě, že pojistné plnění bude pojistitelem vyplaceno AMILO v souladu s tou kterou pojistnou smlouvou, avšak zcela neuhradí celou škodu vzniklou pronajímateli, je nájemce povinen vždy uhradit pronajímateli rozdíl mezi pojistným plněním a celou škodou. Vzniklou škodu, popř. její část neuhrazenou z pojistného plnění, je dále nájemce povinen uhradit všem dotčeným třetím osobám. Nárok AMILO na zaplacení smluvní pokuty tímto není dotčen.

9.3 Nájemce je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy a/nebo sjednanými pojistnými smlouvami neprodleně oznámit a nejpozději do 24 hod od vzniku písemně doložit vznik jakékoliv škody na PN, včetně pojistné události, popř. škodné události:
a) Policii České republiky pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, popř. policii cizího státu, pokud pojistná událost, popř. škodná událost nastala na území cizího státu; b) pojistiteli, se kterým byla sjednána dotčená pojistná smlouva; c) pronajímateli.

9.4 Vyplacené pojistné plnění bude pronajímatelem uvolněno na úhradu škody na PN pouze za předpokladu, že AMILO nevyužije svého práva uhradit z pojistného plnění jakýkoli již splatný a dosud neuhrazený dluh nájemce vůči AMILO dle smlouvy nebo jakýkoli jiný splatný dluh nájemce vůči AMILO z jiné smlouvy nebo je v nájemce v prodlení s plněním jiné povinnosti dle smlouvy či zákona. Došlo-li k odstranění škod na PN z pojistné události u neautorizovaného servisu, bude pojistné plnění pronajímatelem uvolněno rovněž teprve až po předložení protokolu o kontrolní prohlídce PN, který bude konstatovat řádně provedené práce související s odstraněním škod.

9.5 V případě vzniku pojistné události je nájemce povinen zabezpečit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady uvedení PN do stavu předcházejícího pojistné události u autorizovaného subjektu, není-li pronajímatelem výslovně uvedeno jinak. Tato povinnost nájemce není dotčena skutečností, zda mu bude pojistné plnění vyplaceno. Rozdíl mezi pojistným plněním a skutečnou výškou škody na PN vždy hradí nájemce. Pokud pojišťovna odmítne nebo sníží pojistné plnění (např. pro požití alkoholu, omamných látek, pro nedodržení povinného zabezpečení apod.), takto vzniklé náklady související s uvedením PN do předešlého stavu nese v celém rozsahu nájemce, přičemž taková skutečnost není důvodem k odmítnutí plnění platebních a jiných povinností nájemcem. AMILO neodpovídá žádným způsobem za jakékoliv škody vzniklé provozem a fungováním PN nebo z důvodu vad (provozní rizika). Veškeré vzniklé škody a újmy hradí nájemce.

Článek 10 Technické zhodnocení a dodatečné změny PN
10.1 Pojem technického zhodnocení PN dle této smlouvy je shodný s pojmem technického zhodnocení dle zákona o daních z příjmů. Dodatečnými změnami se rozumí veškeré změny, které dle zákona o daních z příjmů nejsou technickým zhodnocením; např. lakování a opatření PN nápisy, znaky apod.

10.2 Dodatečnou změnu PN a/nebo technické zhodnocení lze provést pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. Provede-li nájemce jakékoliv dodatečné změny či úpravy PN bez souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen vůči pronajímateli: a) náhradu škody, b) zaplacení smluvní pokuty ve výši pět procent (5 %) z pořizovací ceny PN; c) odstranění úprav či změn a uvedení PN na náklady nájemce do původního stavu.

Článek 11 Servisní služby a pneuservis
11.1 Dohodli-li se AMILO a nájemce ve formuláři smlouvy a v servisním ujednání, že nájemci budou jako součást volitelných služeb poskytovány servisní služby a služby pneuservisu, je nájemce povinen řídit se také podmínkami pronajímatele pro servisní služby a služby pneuservisu a veškerými dalšími pokyny AMILO a jeho partnerů. Nájemce je povinen zajistit, aby provádění jakýchkoliv servisních úkonů proběhlo pouze v autorizovaných a pronajímatelem předem schválených servisních centrech. V případě porušení této povinnosti, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškerou škodu, případné smluvní pokuty a AMILO je oprávněn smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi.

Článek 13 Smluvní pokuta
Nájemce je povinen v případě porušení jakékoli své povinnosti dle smlouvy zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z pořizovací ceny předmětu nájmu včetně DPH, minimálně však 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den porušování povinnosti a za každou jednotlivou porušovanou povinnost. Tato smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně, dojde-li k opětovnému porušení téže povinnosti. V případě, že smlouva stanoví vícero smluvních pokut za porušení stejné povinnosti, tyto pokuty se sčítají. Nároky AMILO na náhradu veškeré škody nejsou zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dotčeny. AMILO může smluvní pokutu uplatnit a vymáhat i po uplynutí doby nájmu. Smluvní pokuty a náhradu škody je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci bez ohledu na to, zda porušení povinnosti, na kterou se smluvní pokuta a náhrada škody vztahuje, nájemce zavinil či nikoliv. Zároveň nájemce souhlasí, aby v případě porušení jakékoli jeho smluvní či zákonné povinnosti AMILO informoval banky i třetí osoby o porušení smlouvy a smí v této souvislosti uvést identifikaci nájemce a označit porušení smluvní povinnosti.

Článek 14 Výpověď/Odstoupení/Předčasný zánik smlouvy
14.1 Smlouva končí: a) řádným ukončením, a to uplynutím doby nájmu a řádným vrácením PN nebo b) předčasným ukončením z následujících důvodů: bi) trvalým vyřazením PN z provozu z důvodu úplného zničení nebo odcizení; bii)výpovědí či odstoupením ze strany pronajímatele; biii)úmrtím či zánikem nájemce bez právního nástupce; biv) dohodou smluvních stran. Nájemce není oprávněn po převzetí PN smlouvu předčasně ukončit, tzn. smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. AMILO má právo smlouvu kdykoliv předčasně ukončit písemnou výpovědí z důvodů uvedených v těchto VNP. AMILO není povinen upozornit předem nájemce na to, že vznikl důvod pro vypovězení smlouvy. AMILO je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, nastane-li jakákoliv z následujících skutečností:
a) Nájemce uvedl při uzavírání smlouvy nebo během trvání smlouvy nesprávné a/nebo neúplné údaje nebo nesdělil údaje důležité pro pronajímatele, zejména údaje týkající se jeho majetkových poměrů.
b) Nájemce převzal PN, který neodpovídal specifikaci a/nebo který vykazoval zjevné vady a/nebo který nebyl předán s úplným příslušenstvím.
c) Nájemce se ocitl v prodlení s platbou jakékoliv úplaty vůči AMILO
d) Nájemce porušil jakoukoli svoji povinnost ohledně pojištění PN dle jakékoli pojistné smlouvy uzavřené dle této smlouvy nebo změnil nebo ukončil takovou pojistnou smlouvu nebo neposkytl veškeré a pravdivé informace pronajímateli či příslušnému pojistiteli nutné pro řádné uzavření a/nebo plnění takové popř. z takové pojistné smlouvy.
e) Byla sjednána zajištění nájmu a nájemce nepředal AMILO dokumenty osvědčující zřízení takového zajištění nebo zanikne-li některé ze zajištění nájmu, popř. dojde ke snížení hodnoty majetkových práv, která jsou předmětem zajištění nájmu, a nájemce neposkytne pronajímateli do 14 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy přiměřené dodatečné zajištění v rozsahu určeném pronajímatelem.
f) Poruší-li nájemce nebo třetí osoba jakoukoliv povinnost stanovenou v dokumentech o zajištění nájmu a/nebo ukáže-li se jakékoliv prohlášení nájemce nebo třetí osoby uvedené v dokumentech o zajištění nájmu nesprávným a/nebo nepravdivým.
g) Nájemce nesplnil řádně jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z veřejnoprávních předpisů vztahujících se k PN (např. povinnosti dle příslušných daňových předpisů, předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích, atd.).
h) Nájemce umožnil, že PN neoprávněně použila, užívala nebo užívá třetí osoba.
i) Nájemce porušil povinnosti ohledně technického průkazu
j) Nájemce porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 8 VNP a/nebo 9.3.
k) Pokud AMILO předčasně ukončil jinou smlouvu s nájemcem, a to z jakéhokoliv důvodu mimo z důvodu prokazatelného zničení předmětu nájmu té které jiné smlouvy doloženého písemným stanoviskem příslušného pojistitele.
l) Z chování nájemce nebo z jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnosti nájemce ze smlouvy budou porušeny podstatným způsobem.
m) Nájemce přestal platit své splatné dluhy vůči svým věřitelům a/nebo u nájemce nastalo prokazatelné zhoršení majetkových poměrů nebo byla vůči němu nařízena exekuce, soudní výkon rozhodnutí nebo veřejná dražba;
n) Nájemci, který uzavíral smlouvu jako podnikatel, zaniklo oprávnění k jeho podnikatelské činnosti nebo bydliště nebo sídlo nájemce se, byť i jen dočasně, přemístí mimo území České republiky; nebo jestliže došlo ke změně vlastnické struktury nájemce o více než 10% hlasovacích práv,
o) Nájemci se sídlem, popř. bydlištěm mimo území České republiky zaniklo povolení k pobytu na území České republiky nebo oprávnění podnikat na území České republiky (např. zánik organizační složky zahraniční osoby).
p) U nájemce nebo jeho společníků jsou splněny podmínky pro podání insolvenčního návrhu, popř. nájemce nebo společník nájemce se nachází v úpadku dle aktuálně platných předpisů nebo insolvenční řízení na majetek nájemce nebo jeho společníka bylo již zahájeno.
q) Nájemce vstoupil do likvidace.
r) I přes upozornění AMILO nájemce i nadále porušoval některou ze svých povinností dle této smlouvy či právních předpisů, popř. ukáže-li se jakékoliv prohlášení nájemce v této smlouvě nesprávným a/nebo nepravdivým.

14.2 Byla-li pronajímatelem tato smlouva vypovězena, je výpověď účinná dnem doručení této výpovědi nájemci a tímto okamžikem tedy tato smlouva zaniká.

14.3 K předčasnému zániku smlouvy dochází rovněž v případech:

14.3.1 úmrtí nájemce – fyzické osoby v případě, že AMILO odmítne s osobou, o které lze mít důvodně za to, že je dědicem nájemce, jednat o převzetí práv a povinností ze smlouvy, popř. se AMILO s touto osobou nedohodne na převzetí práv a povinností ze smlouvy,
14.3.2 zániku nájemce – právnické osoby bez právního nástupce,
14.3.3 prokazatelného zničení PN doloženého písemným stanoviskem příslušného pojistitele,
14.3.4 prokazatelného odcizení PN doloženého písemným dokladem Policie České republiky,
14.3.5 zánikem dle článku 2.2,
14.3.6 dohodou smluvních stran.
14.4. V případech zániku smlouvy dle článků 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4 jakož i 14.3.1, nedohodne-li se AMILO s osobou uvedenou v článku 14.3.1 na převzetí práv a povinností ze smlouvy, dochází automaticky k předčasnému zániku smlouvy dnem, kdy pronajímateli bylo prokazatelně písemně doloženo, že tato skutečnost nastala. V případě zániku smlouvy dle článku 14.3.5 dochází k jejímu zániku uplynutím lhůty dle článku 2.2. V případě zániku smlouvy dle článku 14.3.6 dochází k jejímu zániku dnem, který bude jako den zániku smlouvy stanoven dohodou smluvních stran.

14.5 Nájemce není oprávněn tuto smlouvu po dobu jejího trvání jednostranně ukončit. Smluvní strany vylučují veškeré zákonná dispozitivní ujednání ohledně předčasného ukončení smlouvy ze strany nájemce. Pokud by mělo být soudem či jinak přiznáno právo na předčasné ukončení smlouvy, bylo by nájemné sjednané podstatně vyšší a AMILO je oprávněn požadovat náhradu takové škody.

Článek 15 Práva a povinnosti při předčasném zániku smlouvy
15.1 Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k předčasnému zániku smlouvy, ale také v případě, kdy je k tomu AMILO pouze oprávněn a nájemce vyzve (aniž by došlo k zániku smlouvy), je nájemce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, povinen:

15.1.1 okamžitě (tj. do 3 hodin) na své náklady vydat pronajímateli v sídle AMILO popř. jím pověřené osobě na místě určeném touto pověřenou osobou, PN bez poškození, v provozuschopném stavu dle platných právních předpisů a dle technických údajů výrobce, jakož i vydat úplné příslušenství a úplné doklady vztahující se k PN (zejména servisní knížku, návod k obsluze, všechny klíče a ovládací prvky od vozidla, tabulku registrační značky, popř. tabulku zvláštní registrační značky a veškeré další příslušenství k PN uvedené ve specifikaci a/nebo v dokladech k PN a/nebo v dodavatelské faktuře, osvědčení o registraci vozidla, tj. PN, zelenou kartu a technický průkaz). O stavu vráceného PN bude sepsán mezi AMILO , popř. jím pověřenou osobou a nájemcem protokol, který podepíší obě strany. V případě sporu ohledně stavu PN se smluvní strany zavazují, že se budou řídit stanoviskem příslušného soudního znalce, přičemž jsou povinny dohodnout se na osobě znalce do tří pracovních dnů ode dne vrácení PN pronajímateli. V případě, že se smluvní strany v této lhůtě na osobě znalce nedohodnou, vybere osobu tohoto znalce AMILO, a to ze seznamu znalců vedených příslušnými soudy. Nájemce nese mj. náklady spojené s uskladněním vraku (zbytků) PN, příp. náklady spojené s jeho přepravou, a to až do doby uzavření pojistné události pojišťovnou a je povinen PN, resp. jeho vrak (zbytek) na svůj náklad v souladu s písemnými pokyny pronajímatele zlikvidovat. V případě prodlení nájemce s plněním povinností dle tohoto článku je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z pořizovací ceny PN za každý den porušování takovéto povinnosti a za každou porušovanou povinnost zvlášť. Tato smluvní pokuta je splatná okamžitě. AMILO je však výlučně dle svého uvážení oprávněn tuto smluvní pokutu neuplatnit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok AMILO na náhradu škody;
15.1.2 Okamžitě uhradit veškeré do té doby splatné, ale dosud neuhrazené konečné nájemní splátky, úplaty za poskytování volitelných služeb a všechny další dluhy dle této smlouvy, včetně vůči nájemci uplatněných nároků na zaplacení smluvních pokut a/nebo náhrad škod, zaplatit poplatky za předčasné ukončení (mj. článek 15.4), jakož i uhradit další poplatky, úroky z prodlení, smluvní či jiné pokuty a/nebo jakékoli jiné nároky uplatněné třetími osobami vůči AMILO jako vlastníku PN;15.1.3 Dojde-li ke ztrátě příslušenství či dokladů PN popř. jeho/jejich části, okamžitě uhradit náklady spojené s jejich obstaráním, jakož i veškerou další škodu, která tím AMILO vznikla.
15.1.4 Okamžitě na své náklady zajistit změnu provozovatele PN v registru silničních vozidel v případě, že je jím nájemce a/nebo nechat provést příslušný záznam a/nebo jeho změnu do technického průkazu u příslušného úřadu o provozovateli PN;
15.1.5 Nevydá-li nájemce PN v souladu s touto smlouvou nebo pokud poruší jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, souhlasí nájemce s tím, aby ke zjištění polohy PN byla použita data získaná prostřednictvím zabudovaného telematického polohovacího zařízení PN. AMILO je oprávněn předat takto získaná data o PN třetím osobám, které k vymožení povinnosti nájemce pověřil. Veškeré náklady na zjištění polohy PN, jakož i náklady spojené s vrácením/odebráním PN nese nájemce;

15.2 Předčasný zánik této smlouvy, ať již k tomuto zániku dojde z jakéhokoli důvodu, se nedotýká těch ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Předčasný zánik smlouvy tedy nemá vliv zejména na platební povinnosti nájemce vyplývající z této smlouvy, zejména na platební povinnosti v souvislosti s předčasným zánikem této smlouvy, jakož i veškerých nároků na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut, úroků z prodlení či jiných sankcí, vzniklých porušením této smlouvy, bez ohledu na to, zda byly tyto nároky ke dni předčasného zániku smlouvy splatné či zda byl nájemce k jejich úhradě vyzván;

15.3. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že výše nájemného se tak odvíjí od dohodnuté doby nájmu bez možnosti nájemce jejího zkrácení. Nájemce bere na vědomí, že AMILO získalo PN do užívání (ať již u titulu nájmu, leasingu, koupí či jiným titulem) výlučně za účelem jeho pronájmu nájemci. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k předčasnému ukončení smlouvy, vzniká pronajímateli značná škoda, kterou je nájemce povinen pronajímateli nahradit. Jedná se zejména o veškeré finanční závazky (splátky nájemného, leasingu, úvěrů, atd.), které pronajímatel uzavřel za účelem získání PN pro nájemce na základě této smlouvy. Nájemce tak bere na vědomí, že od doby předčasného ukončení do konce původně sjednané doby nájmu, je pronajímatel povinen hradit své závazky vůči svým dodavatelům, které by bez předčasného ukončení byly hrazeny z nájemného. Nájemce souhlasí a zavazuje se nahradit pronajímateli veškerou takto vzniklou škodu (může být i vyšší než 1 mil Kč), včetně všech dalších závazků dle této smlouvy.

15.4 Nájemce je na základě písemné výzvy AMILO povinen zaplatit AMILO poplatek v případě, že došlo z jakéhokoliv důvodu (výpověď, odstoupení, dohoda, atd.) k předčasnému ukončení smlouvy oproti původně sjednané době nájmu, a to ve výši rovnající se přepočtenému dennímu nájemnému za každý započatý den, o který byla původně sjednaná doba nájmu předčasně zkrácena, resp. a u krátkodobých pronájmů PN s dobou nájmu kratší než 30 dní ve výši celého dohodnutého nájmu, v obou případech pak minimálně částka ve výši 5% z pořizovací ceny PN (v těchto VNP jen „poplatek za přerušení placení nájemních splátek). Nárok AMILO na náhradu škody zůstává nedotčen. Nájemce nadto uhradí pronajímateli náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy, tj. zejména s odebráním, přepravou, skladováním, zprovozněním (např. provedení nutné opravy, umytí a vyčištění PN apod.), přehlášením PN, prodejem PN (zejména náklady na ocenění PN pronajímatelem nebo soudním znalcem), ztráty vzniklé pronajímateli z titulu daňového přehodnocení obchodu v souvislosti s nemožností ukončit smlouvu řádně, částky odpovídající snížení pořizovací ceny PN z důvodu jeho amortizace a opotřebení, parkovné a další. Pronajímatel je oprávněn snížit poplatek za přerušení placení nájemních splátek až do výše škody, která mu v této souvislosti vznikne.

Článek 16 Řádný zánik smlouvy – uplynutí sjednané doby nájmu
16.1 Po uplynutí doby nájmu je nájemce povinen nejpozději do 17 hodin posledního pracovního dne doby nájmu dohodnuté ve formuláři smlouvy, neurčí-li AMILO jinak, předat PN na své náklady pronajímateli v sídle AMILO, popř. jím pověřené osobě na místě určeném touto pověřenou osobou bez poškození v provozuschopném stavu dle platných právních předpisů a dle technických údajů výrobce, nebo v případě vzniku škody na PN jeho zbývající část, jakož i předat úplné příslušenství (zejména dokumenty a ovládací prvky, např. klíče, ovladač zabezpečovacího zařízení, technický průkaz, tabulku registrační značky, servisní knížku a výkazy, servisní kartu/karty, zelenou kartu). Po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě není nájemce oprávněn PN užívat. Dále je nájemce povinen okamžitě uhradit veškeré případně dosud neuhrazené konečné nájemní splátky, úplaty za poskytování volitelných služeb, smluvní pokuty a všechny další dluhy dle této smlouvy, včetně vůči nájemci uplatněných nároků na zaplacení smluvních pokut a/nebo náhrad škod, jakož i uhradit další poplatky, úroky z prodlení, smluvní či jiné pokuty a/nebo jakékoli jiné nároky uplatněné třetími osobami vůči AMILO jako vlastníku PN a splnit své dluhy (mj. vyplývající z článků 15.1.2. a 15.1.3). Do okamžiku předání PN pronajímateli je nájemce povinen plnit veškeré povinnosti a podmínky uvedené v této smlouvě. V případě prodlení nájemce s plněním povinností dle tohoto článku je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z pořizovací ceny PN za každý den porušování takovéto povinnosti a za každou porušovanou povinnost zvlášť. Tato smluvní pokuta je splatná okamžitě. AMILO je však výlučně dle svého uvážení oprávněn tuto smluvní pokutu neuplatnit. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok AMILO na náhradu škody.

16.2 Při převzetí PN pronajímatelem popř. pronajímatelem pověřenou osobou vyhotoví AMILO s nájemcem předávací protokol o stavu vráceného PN, který podepíšou obě strany a jehož součástí bude popis rozsahu a výše škod na PN. Škody resp. jejich odstranění budou vyčísleny dle servisních cen dodavatele PN, platných ke dni převzetí PN pronajímatelem dle tohoto článku. Nemá-li dodavatel PN autorizovaný servis, budou škody na PN resp. jejich odstranění vyčísleny dle servisních cen autorizovaného servisu PN, který je geograficky nejbližší dodavateli PN. Podpisem předávacího protokolu o stavu vráceného PN odsouhlasí nájemce s AMILO celkovou výši škody, kterou je nájemce povinen zaplatit AMILO do 14 kalendářních dnů ode dne vrácení PN pronajímateli na základě účetního dokladu vystaveného pronajímatelem. V případě sporu ohledně stavu PN se smluvní strany zavazují, že se budou řídit stanoviskem příslušného soudního znalce, přičemž jsou povinny dohodnout se na osobě znalce do tří pracovních dnů ode dne vrácení PN pronajímateli. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě znalce, vybere osobu tohoto znalce AMILO, a to ze seznamu znalců vedených příslušnými soudy. Náklady znaleckého posudku nese vždy nájemce.

Článek 17 Výkladové ustanovení
17.1 V dokumentech souvisejících se smlouvou může být nájemce označován také jako „zákazník".

17.2 Pořizovací cena PN je uvedena ve formuláři smlouvy (dále jen „pořizovací cena"). Pořizovací cena uvedená ve formuláři smlouvy může být změněna do doby převzetí PN nájemcem jednostranným oznámením AMILO (např. z důvodu změny prodejní ceny PN).

Článek 18 Závěrečná ustanovení a osobní údaje
18.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu formuláře smlouvy všemi smluvními stranami. AMILO vylučuje přijetí návrhu na uzavření této smlouvy nájemcem s dodatkem či odchylkou. Žádná vedlejší ústní ujednání k této smlouvě nebyla učiněna. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy včetně změny nebo doplnění této doložky o písemné formě vyžadují písemnou formu.

18.2 Není-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění pro věcná plnění nájemce dle smlouvy sídlo pronajímatele. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění pro peněžitá plnění nájemce dle smlouvy banka a účet pronajímatele.

18.3 Poruší-li nájemce jakoukoliv svoji povinnost z této smlouvy, má AMILO právo výlučně dle svého uvážení zvolit takové postupy, které povedou či mohou vést k odstranění závadného stavu způsobeného nájemcem a k obnovení či možnosti obnovení původního stavu a/nebo takového stavu, který je touto smlouvou zamýšlen, aniž by byl AMILO povinen předem charakter a výši takovýchto nákladů s tímto postupem spojených odsouhlasit s nájemcem nebo o těchto nákladech nájemce předem informovat. Nájemce je povinen v takovémto případě nést veškeré finanční náklady, které v této souvislosti vzniknou pronajímateli, popř. jím použitým osobám.

18.4 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy České republiky s tím, že strany se dohodly na místí příslušnosti dle sídla pronajímatele. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

18.5 Uzavřením smlouvy uděluje nájemce pronajímateli souhlas ke zpracovávání veškerých svých osobních údajů uvedených v této smlouvě a/nebo ve všech dokladech předaných či předložených pronajímateli v souvislosti s uzavřením smlouvy (tj. zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresy, výše příjmů a výdajů a jejich struktura, rodinný stav, majetkové poměry, podobizny / obrazové snímky, množství a struktura obchodů s nájemcem, údaje o užívání služeb nájemce, bonita, údaje v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním memorandu bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále též jen „Informační memorandum") a další finanční ukazatele (dále jen „osobní údaje"). Pod pojmem zpracovávání osobních údajů dle smlouvy se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle § 4 písm. e) z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nájemce souhlasí dále s tím, aby:
a) AMILO zpracovával a dále třetím osobám předával osobní údaje za účelem posouzení úvěruschopnosti nájemce, uplatnění veškerých nároků AMILO z této smlouvy a za účelem zpracovávání dokladů pronajímatele,
b) AMILO dále zpracovával osobní údaje za účelem jejich předání pojišťovnám, se kterými byly uzavřeny pojistné smlouvy dle článku 9,
c) AMILO zpracovával osobní údaje za účelem jejich zpřístupňování prodejcům, jež jsou ve smluvním vztahu s AMILO , jakož i třetím osobám v souvislosti s odebráním PN nájemci či třetí osobě,
d) AMILO zpracovával osobní údaje za účelem jejich zpřístupnění veškerým subjektům, které poskytují servisní služby k PN,
e) AMILO zpracovával osobní údaje za účelem poskytnutí těchto osobních údajů reklamním či marketingovým agenturám, se kterými je ve smluvním vztahu a které mohou nabízet nájemci využití dalších služeb pronajímatele, popř. mohou zjišťovat u nájemce kvalitu služeb pronajímatele,
f) osobní údaje ve stejném rozsahu za stejným účelem a na stejné období jako pronajímateli mohou být zpřístupněny orgánům koncernu Daimler, provozovateli Nebankovního registru klientských informací i Bankovního registru klientských informací, provozovateli registrů: Pozitivní registr sdružení SOLUS (dále jen „Pozitivní registr") a Registr FO Sdružen í SOLUS (dále jen „Registr FO"), respektive Registr IČ Sdružení SOLUS (dále jen „Registr IČ"), a České nájemní a finanční asociaci.
Nájemce souhlasí s tím, že AMILO je oprávněn osobní údaje shromažďovat, zpracovávat od okamžiku uzavření smlouvy. AMILO je tyto údaje oprávněn zpracovávat po celou dobu trvání této smlouvy a 10 let ode dne zániku posledního dluhu z této smlouvy. Nájemce dále souhlasí s tím, že AMILO je při zpracovávání osobních údajů oprávněn osobní údaje nájemce zasílat všem subjektům uvedeným v tomto článku i v elektronické formě. Odvolá-li nájemce svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů, je AMILO oprávněn informovat o odvolání tohoto souhlasu všechny subjekty uvedené v tomto článku. Podpisem formuláře smlouvy nájemce potvrzuje, že byl upozorněn na právo přístupu k osobním údajům, které o něm vede AMILO a o dalších právech nájemce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů (zejména právo vysvětlení, odstranění závadného stavu či likvidaci jeho osobních údajů na žádost nebo právo obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů).

18.6 Nájemce prohlašuje, že všechny údaje předložené nájemcem v souvislosti s uzavřením smlouvy (včetně informací o právnické osobě a zastoupení) jsou pravdivé a úplné. Nájemce dále prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou dle zákona č. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „politicky exponovaná osoba"). Nájemce dále prohlašuje, že prostředky použité k realizaci této smlouvy nepocházejí z trestné činnosti a že předmět smlouvy, resp. její plnění nebude použit k financování terorismu.

18.7 Smluvní strany se dohodly na prodloužení promlčecí lhůty pro veškerá práva (nároky) AMILO vyplývající z této smlouvy, a to na dobu patnáct let ode dne, kdy příslušné právo AMILO dle této smlouvy mohlo být uplatněno poprvé.

18.8 Je-li nájemce podnikatelem, tak se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí. Nájemce se dále vzdává práva domáhat se při podstatné změně okolností, která založí zvlášť hrubý nepoměr, obnovení smluvní rovnováhy dle § 1765 občanského zákoníku, resp. nájemce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle §1765 občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují §1978 odst. 2 občanského zákoníku.

18.9 Nájemce uděluje svůj souhlas, aby AMILO zcela nebo částečně postoupil tuto smlouvu dle § 1895 a násl. občanského zákoníku na třetí osobu. Nájemce není oprávněn postoupit třetím osobám své pohledávky vyplývající z této smlouvy a ani tyto pohledávky zastavit. Nájemce není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám AMILO za nájemcem. AMILO je oprávněn započíst nesplatnou pohledávku vůči nájemci.

18.10 AMILO je oprávněn veškeré písemnosti týkající se této smlouvy zasílat nájemci na jeho emailovou adresu. AMILO je oprávněn písemnosti zasílat nájemci (prostřednictvím SMS zpráv). Za den doručení se považuje den, kdy druhá smluvní strana písemnost převzala, převzetí písemnosti odmítla, popř. třetí den ode dne odeslání písemnosti pro druhou smluvní stranu, bez ohledu na to, zda se tato druhá smluvní strana o uložení / odeslání dozvěděla.

18.11 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy, VPN či jiných součástí neplatné, neúčinné či zdánl

Tato stránka používá cookies. Vice info